GWARANCJA REKLAMACJA REGULAMIN

KUPUJĄC U NAS MASZ ORGINALNY PRODUKT Z GWARANCJĄ

Warunki Gwarancji

1. Producent zapewnia należytą jakość mebli przy zachowaniu prawidłowych zasad ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.

2. Odebranie karty gwarancyjnej przez kupującego przy zakupie mebli równoznaczne jest z dokonaniem ilościowego odbioru i nie stwierdzeniem wad lub braków zewnętrznych.

3. Karta gwarancyjna bez potwierdzenia sprzedaży jest nieważna. Potwierdzona karta gwarancyjna stanowi podstawę do bezpłatnego dokonania napraw gwarancyjnych lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, po uprzednich trzech naprawach.

4. Powstałe w okresie gwarancyjnym wady (awarie) wyrobu z winy producenta należy zgłosić producentowi przedstawiając kartę gwarancyjną, oraz dokument zakupu.

5. Każda reklamacja dotycząca tkaniny oraz skóry będzie poddawana ekspertyzie w specjalistycznym laboratorium. W przypadku stwierdzenia błędów w użytkowaniu mebla klient będzie obciążony kosztami ekspertyzy oraz naprawy.

6. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez producenta w okresie do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacyjnego do producenta, termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu.

7. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas, który upłynie od momentu zgłoszenia reklamacji do jej załatwienia, jeżeli w tym okresie wada uniemożliwia użytkowanie mebla.

8. Obowiązki wynikające z gwarancji będą realizowane u kupujących poprzez naprawę i wymianę uszkodzonych części lub naprawę wyrobu u producenta.

9. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel producenta zgłosił się w ustalonym terminie i nie mógł tych czynności wykonać z przyczyn leżących po stronie kupującego. Termin załatwienia reklamacji ulega przedłużeniu o kolejne 30 dni, poprzedzonych 3-dniowym, wcześniejszym zawiadomieniem.

10. Jeżeli kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z uprawnień gwarancyjnych.

11. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

12. O wyborze sposobu załatwienia reklamacji ostatecznie decyduje przedstawiciel gwaranta.

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zasady użytkowania mebli
Mebli tapicerowanych nie należy stawiać w odległości mniejszej niż metr od czynnych źródeł ciepła takich jak grzejniki, kuchenki, promieni słonecznych, a także w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza (powyżej 70%).

Meble należy chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą być spowodowane np. siadaniem na płytę podgłówka, stawaniem (siadaniem) na podłokietnikach, krawędziach oparć, na pojedynczych drewnianych listwach sprężynujących wysuwki, rozpychaniem skrzyni pościelowej przez umieszczanie nadmiernej objętości pościeli.

Wady powstałe w wyniku wyżej wymienionych działań nie są objęte gwarancją.

Wymagane jest również wypoziomowanie i ustawienie mebli na równej posadzce.

Niektóre wysokogatunkowe tkaniny welurowe mienią się w promieniach światła. Wygląda to tak (szczególnie w tapicerce narożników), jakby miały różne odcienie. Nie jest to powód do reklamacji, a cecha charakterystyczna tkanin.

Do czyszczenia tkanin obiciowych w żadnym przypadku nie stosować środków chemicznych typu: rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, oraz wszelkiego typu detergentów.

Przy pielęgnacji tkanin wystarcza, co pewien czas przetrzeć zewnętrzną powierzchnię tapicerki miękką szczotką do ubrań lub odkurzanie za pomocą odkurzacza z nasadką do tapicerki.

Plamy należy usuwać natychmiast w następujący sposób:

 • czyścić miękką bawełniana szmatką w letniej wodzie, okrężnymi ruchami bez wywierania większego nacisku,
 • wilgotne po oczyszczeniu miejsca pozostawić do wyschnięcia, nie używać suszarki, jeżeli to konieczne powtórzyć poprzednie czynności,
 • przy nie schodzących plamach można użyć delikatnego mydła,
 • bezpośrednio po wyschnięciu, miejsca oczyszczone przeczesać szczotką do ubrań.

Uwaga!

 1. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów.
 2. Należy być przezornym na mało widocznym miejscu tapicerki przeprowadzić próbę, jak zachowują się kolory po czyszczeniu.
 3. Środki przeznaczone do czyszczenia mebli znajdujące się w ogólnodostępnym handlu mogą być użyte wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika.

Gwarancją producenta nie zostaną objęta:

 1. W meblach zmontowanych przed sprzedażą wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy zakupie.
 2. Uszkodzenia powstałe w rezultacie niewłaściwego (nieostrożnego) przewozu, przenoszenia, montażu jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych.
 3. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania przechowywania i konserwacji mebli.
 4. Uszkodzenia wynikłe z napraw i przeróbek mebli wykonanych przez kupującego lub na jego zlecenie.
 5. Wady i uszkodzenia w następstwie, których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie.
 6. Marszczenia tkanin na siedziskach w meblach funkcyjnych tj. rozkładanych.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi

Zgłoszenie reklamacji:

Przy zgłaszaniu reklamacji proszę koniecznie skontaktować się z naszym salonem tel : (0048) 48 679 61 91 albo reklamacje@royal-art.pl
 następnie należy przygotować komplet dokumentów:

 1.  Wypełniony formularz reklamacji (który dostaniecie Państwo od naszych sprzedawców).
 2. Dowód zakupu produktu (paragon fiskalny, fakturę).
 3. Zdjęcia uszkodzonego produktu z uchwyconą wadą (jest to niezbędny element na podstawie którego jesteśmy w stanie obejrzeć wadę i wydać opinie oraz jeśli jest potrzeba dodatkowych oględzin to wysłać  serwisanta, który sporządza dodatkowy protokół reklamacyjny).

Reklamacje uważa się za złożoną tylko i wyłącznie po skompletowaniu i złożeniu wszystkich dokumentów.

1.W każdym przypadku najpierw jest podejmowana próba naprawy towaru.

Naprawa może byż wykonana bezpożrednio u klienta lub w zakładzie produkcyjnym. Wtedy klient jest zobowiązany do wydania mebla w celu naprawy. Jeżeli klient odmówi  wydania mebla do naprawy, reklamacja traktowana jest jako zrealizowana i zakończona.

2. Jeżeli naprawa nie przyniesie pożądanego efektu, wymieniamy produkt na nowy.

3. Jeżeli nie jest możliwa wymiana towaru na nowy proponujemy obniżenie zapłaconej ceny lub odstąpienie od umowy.

Czas na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni roboczych od momentu skompletowania i złożenia kompletu dokumentów jak wyżej.

Informacje na temat przebiegu reklamacji przekazujemy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.

ŻYCZYMY ZADOWOLENIA Z DOKONANEGO ZAKUPU MEBLA